Ruim voldoende voor agrarische sector in Land van Cuijk

14 jul 2014

De inwoners van het Land van Cuijk waarderen de agrarische sector in het Land van Cuijk met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Daarbij valt op dat de tuinbouwbedrijven aanmerkelijk beter scoren dan de veehouderijen in de regio. Opmerkelijk is ook dat de inwoners van het Land van Cuijk positiever zijn over de agrariërs (“hardwerkende ondernemers met passie en hart voor het milieu en dierenwelzijn”) dan over hun ondernemingen.

Dit blijkt uit een recent, representatief onderzoek naar het imago van de agrarische sector in het Land van Cuijk. Het onderzoek was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten en een groep van vooruitstrevende agrarische ondernemers.

Het versterken van de agrofoodketen in deze regio is een belangrijk speerpunt van de strategische visie van de gezamenlijke gemeenten in het Land van Cuijk. De gemeenten willen het Land van Cuijk op de kaart zetten als de proeftuin waar de nieuwste technologie op het gebied van agrofood wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt toegepast. Met als doel om zo een bijdrage te leveren aan gezondere mensen en gezondere dieren.

Het ontwikkelen van een proeftuin vraagt niet alleen om ambitie, maar ook om innovatief denken, voldoende uitvoeringskracht en vooral de bereidheid om samen te werken. Samenwerken met andere overheden, maar ook met het regionale bedrijfsleven, met onderwijsinstellingen, met de maatschappelijke omgeving en met de agrarische sector zelf.

In het afgelopen half jaar is een aantal bijeenkomsten gehouden met een groep van vooruitstrevende agrariërs uit het Land van Cuijk. Met hen is intensief van gedachten gewisseld over wat ieders bijdrage zou kunnen zijn aan het realiseren van de doelen van de strategische visie. Uit die gesprekken is de conclusie getrokken dat een breed draagvlak van cruciaal belang is om de huidige en toekomstige plannen succesvol tot uitvoering te brengen.

Onderzoek naar imago
Om te kunnen vaststellen hoe groot dat draagvlak nu is en wat nodig is om het imago van de agrarische sector in het Land van Cuijk te versterken, is in de maand juni een onderzoek gehouden onder een representatieve groep van inwoners van het Land van Cuijk. Het onderzoek is uitgevoerd door het ervaren onderzoeksbureau Marintel uit Nijmegen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  1. Twee derde van de burgers in het Land van Cuijk is bekend met agrarische ondernemingen, ongeveer de helft komt er weleens over de vloer;
  2. Het imago van de agrarische sector is neutraal tot positief. De geënquêteerden beschrijven in hun antwoorden vooral wat zij aantreffen of verwachten aan te treffen op een agrarisch bedrijf. Pas in tweede instantie noemen zij overlast (stank, vieze wegen, mest), bio-industrie en schaalvergroting als negatieve aspecten. Positief zijn de respondenten over de boer zelf, zijn vakmanschap en zijn  ondernemerschap;
  3. Het imago van het dagelijkse leven op een agrarisch bedrijf is positief tot neutraal. De agrariër wordt getypeerd als iemand die hard moet werken voor een onzeker inkomen en die te maken heeft met veel regeltjes waaraan hij zich moet houden;
  4. Wie de boer kent, vindt hem sympathiek. Ook wie hem niet kent, draagt boeren een warm hart toe en vindt de sector belangrijk.Meer dan 90% van de geënquêteerden vindt dat de agrarische sector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving en ziet als wenselijk en noodzakelijk dat Nederland ook in de toekomst agrarische bedrijven heeft;
  5. Een dikke zeven voor de sector. Tuinbouwbedrijven krijgen een zeven en een half, veehouderijen een dikke zes. Gemiddeld wordt de agrarische sector gewaardeerd met het rapportcijfer 7,3. Slechts 5% van de inwoners geeft voor de sector als geheel een onvoldoende. Akkerbouw, sierteelt, glastuinbouw en melkveehouderijen worden goed beoordeeld, met rapportcijfers rond 7,5 en weinig onvoldoendes. Vleeskalverhouderijen, geitenhouderijen, varkenshouderijen en pluimveehouderijen worden matig tot voldoende beoordeeld, met gemiddelde rapportcijfers van 6,1 tot 6,3. Deze bedrijven krijgen van eenvijfde tot een kwart van de burgers een onvoldoende;
  6. Het imago van de Nederlandse boer is (zeer) positief bij meer dan driekwart van de inwoners van het Land van Cuijk. Slechts 5% is negatief.


De gemeenten en de eerdergenoemde groep van agrariërs bespreken op korte termijn de uitkomsten van het onderzoek en welke vervolgacties gewenst zijn.

Download hier het rapport

Bron: Land van Cuijk