Regeling Economie en Innovatie

Voorheen REAP-Subsidie

Eind 2016 heeft de provincie Noord-Brabant de gewijzigde regeling “Economie & Innovatie Noord-Brabant 2016” vastgesteld met een specifieke paragraaf voor de “Versterking van de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant”. Deze regeling vervangt het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP), dat in de voorbije jaren door AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant is uitgevoerd. Ook de nieuwe regeling wordt door AgriFood Capital uitgevoerd.
De ambitie van AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant is om van de regio Noordoost-Brabant in 2020 een topregio in agrifood te maken: innovatief, duurzaam en slim. Een regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen. Met een agrifood sector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Agrifood gaat over alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar consumenten van genieten. Van de productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren ervan, inclusief de toeleverende en ondersteunende bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld genetica, uitgangsmaterialen en veredeling en de machinebouw en apparatenbouw. AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant streven ernaar dat de regio Noordoost-Brabant op dit gebied wereldwijd gaat uitblinken, qua innovatie, kennis en productiviteit.

De regeling “Economie & Innovatie, paragraaf Versterking agrifood sector in Noordoost-Brabant” stimuleert innovatie in Noordoost-Brabant door vernieuwende projecten met potentie voor de regio financieel te ondersteunen. Het is één van de instrumenten van de regio die bijdragen aan het realiseren van de strategische agenda van AgriFood Capital. Projecten kunnen een subsidie ontvangen tot 50% van de projectkosten met een bijdrage tot € 50.000. In een project wordt door de aanvrager samengewerkt met andere ondernemers en/of kennisinstellingen. Ook is een belangrijk criterium dat de beoogde ontwikkeling een regionaal (werkgelegenheids-)effect heeft.

In onze projectendatabase vindt u projecten die eerder REAP-subsidie hebben ontvangen.

Indienen projecten

Projecten kunnen ingediend worden met behulp van het onderstaande aanvraagformulier en de daarbij horende bijlagen. Projectaanvragen worden technisch beoordeeld door het programmabureau voor deze regeling van AgriFood Capital en vervolgens ter inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan het Subsidiecomité. Het Subsidiecomité bestaat uit 5 onafhankelijke leden die tweemaandelijks bij elkaar komen om aanvragen te beoordelen.
Het Subsidiecomité komt in 2017 bijeen op:
• woensdag 8 februari (deadline aanvragen 26 januari 09.00 uur);
• woensdag 12 april (deadline aanvragen 30 maart 09.00 uur);
• woensdag 14 juni (deadline aanvragen 1 juni 09.00 uur);
• woensdag 23 augustus (deadline aanvragen 10 augustus 09.00 uur)
• woensdag 11 oktober (deadline aanvragen 28 september 09.00 uur).
Wilt u een idee voorleggen, meer informatie over de regeling Economie & Innovatie, of een project indienen, dan kunt u contact opnemen met Simon Maas, s.maas@agrifoodcapital.nl.    

 
De regeling “Economie & Innovatie, paragraaf Versterking agrifood sector in Noordoost-Brabant” is een regeling van:
 


en wordt uitgevoerd door AgriFood Capital.