Call projecten Landbouw, Water, Voedsel open

07 april 2020

Voedselveranderaars opgelet: tot en met 31 mei a.s. kun je projecten indienen voor de pps-call Landbouw, Water, Voedsel. Het gaat om projecten die bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven op gebied van land- en tuinbouw, voedselvoorziening, visserij en waterbeheer.

Deze opgaven zijn vastgelegd in de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Dit is de nieuwe, gezamenlijke agenda van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

De topsectoren hebben gezamenlijk zes missies geformuleerd, zoals rond kringlooplandbouw, gezond en veilig voedsel, klimaat-neutrale voedselproductie en smart technologies in agrifood. Alleen onderzoeksprojecten waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen met elkaar samenwerken aan één van deze missies komen in aanmerking voor de subsidie. 

Kijk hier voor alle voorwaarden en indienen van een project.