Pilot natte teelten zoekt ondernemers

19 maart 2021

In AgroProeftuin de Peel onderzoeken bedrijven en kennisinstellingen onder aanvoering van waterschap Aa en Maas hoe natte teelten ingezet kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Een groot deel van het beheergebied van het waterschap Aa en Maas bestaat uit hoge zandgronden. Door klimaatverandering kampt dit gebied met toenemende droogte. Dat komt door de lange droogteperiodes en de 'piekneerslagen' die steeds vaker voorkomen. Het is in het belang van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving én de toekomst van de landbouw om de waterhuishouding in het gebied anders in te richten.  

Natte teelten kunnen hierin een grote rol spelen. Bijvoorbeeld bij het vasthouden van water of door de bodem als waterbuffer te gebruiken. De opbrengst van de gewassen kan vervolgens worden verwerkt in bijvoorbeeld bouwmaterialen of als vervanger van turf in potgrond. In een pilot onderzoeken de samenwerkende partijen hoe dit kan werken. Met de inzichten die dit onderzoek oplevert, worden nieuwe verdienmodellen voor agrarische bedrijven ontwikkeld.

Ook meedoen?
Voor de pilot Natte teelten zoekt het waterschap Aa en Maas ondernemers die de gewassen op hun grondgebied willen aanplanten. En ondernemers die willen experimenteren met de opbrengst van deze gewassen. Heb je interesse om mee te doen en kringlooplandbouw in de praktijk te brengen? Kijk dan op de website van AgroProeftuin de Peel.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.