Zaaigeld voor drie nieuwe projecten in kringlooplandbouw

16 april 2021

Na de eerste toekenning eerder deze maand, hebben opnieuw drie innovatieprojecten 5.000 euro ontvangen vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Met deze regeling wil AgroProeftuin de Peel de omslag naar kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant verder stimuleren.

Het gaat om de volgende projecten:

Sorghum teelt met een zo hoog mogelijke verwaarding
Sorghum is een gewas dat weinig bemesting nodig heeft om te groeien. Doordat het een uitgebreid wortelstelsel aanmaakt, verbetert de plant de kwaliteit van de bodem en groeit het prima met weinig water. “Tot op heden wordt sorghum alleen ingezet voor ruwvoerteelt”, vertelt de betrokken veehouder Henri van Summeren. “Ik wil ook de sierwaarde van sorghum benutten en een duurzaam en ecologisch verantwoord product leveren aan bloemisterijen in de regio. Daarnaast wordt de restplant gebruikt als mest, zodat organische stof en mineralen terug gaan naar de bodem.” In het project worden zeven verschillende sorghumsoorten getest.

Levende hoppalen
Een hopveld is in de winter een kaal veld van ‘palen’. Giel Bongers, eigenaar van Brabanthop wil een meer biodiverse hopteelt ontwikkelen. “Hiervoor ga ik verschillende boomsoorten aanplanten”, vertelt hij. “In het onderzoek kijken we welke boomsoorten het meest geschikt zijn in relatie tot de hopteelt. We monitoren de effecten van verschillende bomen op de hopteelt. Niet alleen zullen er minder bestrijdingsmiddelen voor hopteelt nodig zijn, ook verbetert deze teeltmethode de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Met deze bomen verruilen we het winteraanzicht met palen eigenlijk voor ‘levende hoppalen’. Tegelijkertijd verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving.”

Winnen zonder verliezen – reductie van stikstof uitstoot
Stikstof verdampt uit mest als ammoniak en komt in de lucht. In dit project wordt onderzocht hoe zuiniger omgegaan kan worden met stikstof zodat de ammoniak uitstoot vermindert. “Op ons bedrijf hebben we een kleine stripper staan waarmee we stikstof kunnen vangen die anders zou emitteren uit de stal en bij de mestaanwending”, vertelt melkveehouder Harm Wientjes van VOF Schipperspeel. “We willen onze theorie daarover nu gaan testen in de praktijk. Met ammoniak sensoren volgen we hoe stalemissies en landemissies veranderen wanneer stikstof vooraf gestript wordt. De kennis die dit project oplevert, helpt ons om nog beter te sturen op bemesting en benodigde maatregelen in de stal.”

Ook een bijdrage aanvragen?
De teller van het aantal goedgekeurde aanvragen vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant staat nu op vier. De regeling biedt ruimte voor ondersteuning van ruim 60 innovatieve projecten. 

Ben je agrarisch ondernemer en zoek je ook financiering voor de uitwerking van een innovatief idee? Ga voor het aanvraagformulier en de voorwaarden (tekst van de regeling) naar de website van de regionale overheidssamenwerking RNOB. Bij vragen kun je contact opnemen met Monica van Alphen, Regisseur Innovatieregelingen van RNOB: monica.vanalphen@rnob.nl.

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van de ondersteuning die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om kringlooplandbouw in de regio te stimuleren. De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.