Verduurzaming dierlijke eiwitten krijgt impuls

17 december 2021

Eiwitten vormen de bouwstenen van het leven op aarde. Voor de gezondheid van mens en dier is zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de eiwitten van belang. Op dit moment bevat het voedingspatroon van een volwassen Nederlander gemiddeld 60% dierlijke eiwitten. Deze zijn afkomstig van vlees, vis, eieren en zuivelproducten zoals melk, boter en kaas. De overige 40% zijn plantaardige eiwitten uit met name brood, graanproducten, peulvruchten, aardappelen en noten.

Hoewel gestreefd wordt naar een voedingspatroon met meer plantaardige eiwitten, is de verwachting dat dierlijke eiwitten een belangrijke rol zullen blijven spelen in het voedselsysteem. En daarmee dus ook onderdeel blijven uitmaken van onze voedselproductie en -consumptie.

Sluiten van kringlopen
In het voedselproductiesysteem zullen dieren zoals het varken, kip en rund een steeds grotere rol gaan spelen in het sluiten van de kringlopen en het tegengaan van voedselverspilling. Bijvoorbeeld doordat dieren gevoerd worden met reststromen van de humane voedselindustrie of met andere producten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn.

De toekomstige dierlijke ketens moeten zo duurzaam mogelijk functioneren, van boer tot bord. Behalve de verschuiving naar meer plantaardige eiwitten is het verder verduurzamen van de productie, verwerking en consumptie van dierlijke eiwitten een onderdeel van de zogeheten eiwittransitie.

Nieuwe inzichten en toepassingen
De productie van zuivel, vlees, vis en eieren vormt een belangrijk onderdeel van de economie van Brabant en vooral Noordoost-Brabant. Tegelijkertijd is er de maatschappelijke opgave om de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners te verbeteren. Om de dierlijke eiwitproductie binnen deze opgave te verduurzamen en het voedselpatroon gezond en betaalbaar te houden, zijn nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen nodig. Daarvoor is het noodzakelijk dat partijen de handen ineenslaan; boeren, ketenpartijen, voedselverwerkers, onderzoekers, studenten én consumenten.

Haalbaarheidsonderzoek eiwitcentrum
Samen met TUe, WUR, HAS Hogeschool en de provincie Noord- Brabant onderzoekt AgriFood Capital daarom of een speciaal kennis- en ontwikkelcentrum een positieve impuls aan deze opgaven kan geven. Een plaats waar gewerkt wordt aan het versnellen van innovaties en het opbouwen en delen van kennis op gebied van dierlijke eiwitten. De werknaam is ODE, dat staat voor “Ontwikkel- en expertisecentrum Dierlijke Eiwitten”.

Sinds de start eind vorig jaar zijn de wensen en behoeftes van betrokken partijen uit verschillende branches in de dierlijke productieketen in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien dat er een duidelijke behoefte aan een dergelijk eiwitcentrum is. Hoe dit eruit zal zien, wordt nog verder uitgewerkt. Dat kan zowel een fysieke als een digitale plaats zijn, bijvoorbeeld met als onderdeel een online-kennisplatform of een consumenten lab.

Stappenplan
Het streven is om eind 2022 een concreet plan gereed te hebben met de stappen die nodig zijn om een dergelijk centrum daadwerkelijk te kunnen gaan realiseren. Hiermee zou dit centrum vanuit Noordoost- een belangrijke impuls kunnen leveren aan duurzame productie van ons voedsel.

De haalbaarheidsstudie van ODE wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. AgriFood Capital is penvoerder van ODE.