Boeren en proefboerderijen in de Peel onderzoeken rotatieteelt

18 maart 2022

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem. Dit zijn actuele onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht als het gaat om verduurzaming van de landbouw. Rotatieteelt of vruchtwisseling zou hier een slimme oplossing voor kunnen bieden. Hierbij groeien gewassen het ene jaar op een plek en het volgende jaar op een andere plek. De gewassen schuiven als het ware door.

Krachtenbundeling
In de Peel bundelen boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek nu de krachten om samen nieuwe teelten te ontwikkelen voor vruchtwisseling. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Dat doen zij in het nieuwe en innovatieve project 'Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten'. 

Het plan is dat boeren in de Peelproeftuinen én op eigen percelen nieuwe rotatieteelten ontwikkelen. In het project worden onderzoeken gedaan met vruchtwisseling van bestaande en ook nieuwe gewassen zoals bijvoorbeeld lupine en veldbonen.

Duurzamer en productiever
Slimme rotatieteelten moeten kosten besparen en stimuleren de bodemvruchtbaarheid. Ook zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig en is er minder uitspoeling van schadelijke stoffen zoals nitraat. Michiel Ytsma, programmaontwikkelaar van AgroProeftuin de Peel: “Zo werken we samen met boeren in de Peel aan een duurzaam verdienmodel voor bedrijven op de zandgronden.”

Unieke samenwerking
Uniek in dit project is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De proeftuinen en netwerkorganisaties WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel zijn actief betrokken. Bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen krijgen boeren hulp van HAS Hogeschool, WUR Open Teelten Vredepeel en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.

Ook meedoen?
Boeren in Oost-Brabant en Noord-Limburg kunnen deelnemen aan het project. Wil jij aan de slag met vernieuwende rotaties op basis van vruchtwisseling en nieuwe teelten? Op het eigen bedrijf of in de Peelproeftuinen? Neem dan contact op met Michiel Ytsma van AgroProeftuin de Peel: 06 – 523 78 323; m.ytsma@agrifoodcapital.nl.

Wil je weten hoe AgriFood Capital samen met partners toewerkt naar kringlooplandbouw? Ga naar de website van AgroProeftuin de Peel