Peelproeftuinen ontwikkelen samen slimme rotatieteelten

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Slimme vruchtwisselingen met nieuwe teelten kunnen uitkomst bieden. 

22 september 2022

Slimme gewasrotaties dragen bij aan verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Het gaat hierbij om vruchtwisseling van reguliere gewassen met nieuwe teelten als lupine, veldbonen en mengteelten met graan en voererwten.

Om deze slimme gewasrotaties verder te ontwikkelen, hebben boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en praktijkonderzoek de krachten gebundeld in ‘Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten’. Samen ontwikkelen ze nieuwe teelten in de Peel die op termijn economisch rendabel moeten zijn. 


Unieke samenwerking 

Uniek in dit project is de samenwerking tussen de proeftuinen en netwerkorganisaties WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel. 

‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’ moet een innovatienetwerk worden dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project. “Samen met de boeren in de Peel ontwikkelen we een duurzaam verdienmodel voor bedrijven op de zandgronden”, aldus Michiel Ytsma, projectontwikkelaar bij AgroProeftuin de Peel.
 

Ook meedoen?

Het project ‘Slimme gewasrotaties’ richt zich op boeren uit Oost-Brabant en Noord-Limburg. Wil jij aan de slag met vernieuwende rotaties op basis van vruchtwisseling en nieuwe teelten? Op het eigen bedrijf of in een van de Peelproeftuinen? Ga naar www.slimmegewasrotaties.nl voor meer informatie.