Alternate Text

Monitor 2018: Sterke economie maar geen garanties voor de toekomst

5 februari 2019

De economie van Noordoost-Brabant groeit. Het aantal bedrijven neemt toe. De werkloosheid daalt en het aantal banen stijgt. De agrifood sector levert met 7.200 bedrijven, 55.000 banen en haar sterke exportpositie een belangrijke bijdrage aan deze groei. Voor het economische perspectief van de regio is het belangrijk dat de krapte op de arbeidsmarkt verminderd wordt. Ook liggen belangrijke opgaves op het terrein van infrastructuur en bereikbaarheid, verbetering van de bodemkwaliteit en het stimuleren van innovaties met name tussen agrifood en high tech. Dit blijkt uit de Monitor 2018 die in opdracht van AgriFood Capital is opgesteld.

Feiten en cijfers
De AgriFood Capital Monitor geeft inzicht in de staat van de regio Noordoost-Brabant op het gebied van de arbeidsmarkt, de bedrijvigheid, het innovatief vermogen en de kwaliteit van de leefomgeving. De Monitor gebruikt hiervoor gegevens afkomstig van officiële databronnen zoals het CBS of Eurostat. Het is de derde keer dat in opdracht van AgriFood Capital deze Monitor wordt uitgebracht.

De werkloosheid in de regio is al jaren lager dan het landelijke niveau. In 2017 was 4,2% van de beroepsbevolking werkloos (landelijk 4,9%). De ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in Noordoost-Brabant is in lijn met het landelijke beeld. Na een periode van minder sterke groei laten de meest recente cijfers een bovengemiddelde economische groei zien: 2,4% (landelijk: 2,9%.) Noordoost-Brabant is in aard een echte MKB-regio. Het totaal aantal bedrijven nam in 2017 met 5% toe tot 52.000. Hiervan is 60% een 1-persoonsbedrijf, landelijk is dit 66%. Het bedrijfsleven exporteerde vanuit de regio gezamenlijk voor 11,8 miljard euro naar het buitenland. Dit is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren.

De export vanuit de agrifood keten groeide in dezelfde periode tot 4,3 miljard euro. AgriFood vormt een belangrijke pijler van de economie van Noordoost-Brabant. De regio beschikt over een uniek agrifood cluster, bestaande uit onder meer 7.200 bedrijven die samen goed zijn voor 55.000 banen. Het totaal aantal banen in de sector is sinds 2014 met 4,8% toegenomen. Binnen de gehele keten neemt de werkgelegenheid in de primaire sector echter structureel af en komen er meer banen in de handel; landelijk is dezelfde trend zichtbaar. 

Risico’s voor het economische perspectief van de regio
De Monitor brengt ook risico’s in beeld die nadelig kunnen zijn voor het economische perspectief.  Zo neemt de spanning op de arbeidsmarkt de komende jaren naar verwachting verder toe door de aantrekkende economie en toenemende vergrijzing. Ook stijgt de vraag naar goed geschoold personeel, zowel van bedrijven uit Noordoost-Brabant als vanuit omliggende regio’s. Het aantal snel groeiende ondernemingen met meer dan 50 werknemers neemt sinds 2015 relatief snel af. Daarnaast blijkt dat het aantal samenwerkingen bij innovatie, zowel tussen bedrijven onderling als met universiteiten, verbeterd kan worden. De kwaliteit van water en lucht zijn verbeterd maar de kwaliteit van de bodem vraagt extra aandacht. Dat geldt ook voor de toepassing van duurzame energie en de investering in infrastructuur en mobiliteit voor een goede bereikbaarheid van de regio.

Goede prestaties geen garantie voor de toekomst
“Deze monitor bevestigt de goede economische prestaties van onze regio. Maar deze cijfers laten ons ook zien dat dit geen garantie voor de toekomst is,” aldus Roel Schutten, directeur AgriFood Capital. “Bijvoorbeeld door nieuwe technologieën maar ook veranderend consumentengedrag zijn die 55.000 banen in de agrifood keten van nu voor de toekomst geen vanzelfsprekendheid.”

Nooit meer honger is niet langer de opgave. Zoals dat heel lang wel geweest is. “We willen naar een voedselproductie die in balans is met de omgeving, die steeds meer in gesloten kringlopen werkt,“ vervolgt Roel Schutten. “We hechten steeds meer waarde aan gezonde producten en aan het tegengaan van  voedselverspilling. Daarin willen we in deze regio vooroplopen. Daarvoor zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. In het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven. Blijven vernieuwen, leren en ontwikkelen is het devies. Bijvoorbeeld door meer samenwerking van agrifoodbedrijven met andere branches zoals de high tech, ICT of logistiek. In AgriFood Capital zetten ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich daarom samen in om het agrifoodcluster te versterken en de economie in onze regio zo een impuls te geven.”

De volledige Monitor is online beschikbaar via de website van AgriFood Capital. Kijk hier voor de samenvatting van de 2018-editie.