Alternate Text

Veel vernieuwende pioniersprojecten op proeflocatie van start

13 februari 2019

AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar 14 praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. Op woensdag 13 februari zijn hiervoor de percelen op deze locatie uitgemeten. Marnix Bakermans, namens de regio bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, sloeg het eerste piketpaaltje in de grond.

AgroProeftuin de Peel is een initiatief van AgriFood Capital gericht op vernieuwing van de
landbouw. Dat gebeurt onder meer door op de proeflocatie grond beschikbaar te stellen voor
ondernemers die een vernieuwend idee in de praktijk willen uitproberen. Met ingang van dit jaar
is deze locatie fors opgeschaald van 10 naar 35 hectare. De Proeftuin biedt organisatorische en
financiële ondersteuning aan bedrijven en brengt onder andere via ondernemersbijeenkomsten
partijen met elkaar in contact.

‘Hier is kringlooplandbouw in uitvoering’
“De agrifood-industrie is heel belangrijk voor de economie in onze regio”, zegt Marnix
Bakermans, burgemeester van de gemeente Landerd. “Wij willen daarom een sterke agrarische
sector behouden. We willen ook dat deze produceert in balans met de omgeving. Dat wil zeggen
economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord. De minister van Landbouw maakt zich
sterk voor kringlooplandbouw. Dat past heel goed bij wat we doen in deze regio. Hier is
kringlooplandbouw in uitvoering. Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat
we het voor elkaar kunnen boksen.”

Projecten in drie thema’s
Op de locatie aan de Middenpeelweg voeren agrariërs praktijkproeven uit, die vallen binnen 3
thema’s: eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit.
1. Eiwit van eigen bodem
Het thema eiwit van eigen bodem is gericht op voeding voor mens en dier. Op de
proeflocatie experimenteren ondernemers met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum
in combinatie met zonnebloemen, voedererwten, klimbonen en soja. Ook is er een proefveld
met soja die geschikt is voor humane voeding.
2. Biomassa als grondstof
Biomassa kan worden benut als natuurlijk grondstof voor diverse (non-food) toepassingen.
Op de proeflocatie komt een demonstratieveld met 8 verschillende gewassen voor de
winning van ingrediënten voor industriële toepassingen. Ook is er een proefveld met hennep
voor de productie van olie en bouwmaterialen.
3. Biodiversiteit
De verbetering van biodiversiteit is deels gericht op het leven in de bodem, met onderzoek
naar bodemverbeteraars (zoals compost en resten van de insectenteelt). Daarnaast zijn er
proeven met agrarisch natuurbeheer en milieuvriendelijke teelt van vergeten groenten
(bospeen in verschillende kleuren).

Agrariërs uit de regio voeren de proeven uit. Ze werken daarbij samen met verschillende
bedrijven in de agrifood-sector, waaronder Agrifirm (gewassenteelt en diervoeding),
VisscherHolland, Neutkens, DSV Zaden (gewassenteelt), Protix (insectenteelt), Van Berkel
Biomassa & Bodemproducten (compost), Delphy en Louis Bolk Instituut (advies). Ook de
kennisinstellingen HAS Hogeschool en WUR zijn betrokken.

Elders in de regio
AgroProeftuin de Peel ondersteunt en ontwikkelt ook elders in de regio vernieuwende projecten.
Dat zijn experimenten met strokenteelt van mais in grasland, technieken voor een emissieloze
varkensstal (ZERO-stal) en de herontwikkeling van het voormalige KI-station in Beers tot een
Eiwitcampus. Daarnaast ontwikkelen de vijf Peelgemeenten in Noordoost-Brabant en het
waterschap Aa en Maas in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant 30-54 hectare
natuur.

‘Het wordt weer fijn om in een landbouwgebied te wonen’
Ben Brands, namens de regio bestuurlijk aanvoerder van AgroProeftuin de Peel en wethouder
van Landerd, is trots op de verscheidenheid aan initiatieven. “Ondernemers in onze regio
snappen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Je ziet dat ze elkaar weten te vinden:
akkerbouwers, veehouders, loonwerkers en toeleverende bedrijven. Ze zoeken verbinding met
elkaar om samen te pionieren.”

Ook voor de omgeving is dit winst, vindt Brands. “De sector is zich bewust van de druk die deze
legt op de samenleving. In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers daarmee aan de slag. Zij
werken aan de productie van goed en gezond voedsel, de zorg voor de bodem, een mooi
landschap en het minimaliseren van overlast. Daardoor wordt het weer fijn om in een
landbouwgebied te wonen en actief te zijn!”

Burgemeester Marnix Bakermans (l) en rentmeester Theo Pruijn (r)